Jūsu palīgs grāmatvedībā
LAT   RUS      |          
Jaunumi
Par programmu
Noteikumi un cenas
Instrukcijas
Sūtīt ziņojumu
Mūsu klienti
Par mums


Jaunumi

30.06.2017
Faila eds_vsa.xml formāts pārskata “Darba devēja ziņojums (VSAOI un IIN)” eksportēšanai uz EDS sakārtots saskaņā ar grozījumiem likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kuri stājas spēkā no 01.07.2017.

26.06.2017
Paziņojam par izmaiņām, kuras tika ieviestas programmā periodā no maija līdz jūnijam.

Izmaiņas sadaļā “ALGA”:
•   Programmā pievienots pārskats par nerezidentiem izmaksāto darba algu - “IIN pārskats par fiziskās personas - nerezidenta gūtajiem ienākumiem” (4.pielikums MK noteikumiem Nr.899). Darbinieka parametru rediģēšanas formā (apakšējā daļā) var ieslēgt pazīmi, kas nosaka, ka darbinieks ir LR nerezidents, un ievadīt visus nepieciešamos datus šim pārskatam. Faila vārds pārskata eksportēšanai uz EDS – eds_iin4.xml (tiek izveidots mapē \ACCpr\DATA_EXPORT\EDS).
•   Darbinieka parametru rediģēšanas formā pievienots parametrs “Papildu atvieglojuma kods” (nonāk pārskatā “Paziņojums par FP izmaksātajām summām”).
•   Mainīta (vienkāršota) forma “Algas nodokļu aprēķins” (sadaļa ALGA – Atskaites – Mēneša atskaites). No tās izņemts sociālo iemaksu (VSAOI) summas pārrēķins sakarā ar gada ienākumu summas maksimuma sasniegšanu (līdz 2016.gadam - 48600 EUR). Sākot ar 2016.gadu, šis pārrēķins vairs nav aktuāls, jo sakarā ar Likuma par valsts sociālo apdrošināšanu grozījumiem iemaksas tagad tiek maksātas no jebkuras ienākumu summas.

Citas izmaiņas:
•   Sakarā ar pārskata PVN1-I aizpildīšanas kārtības izmaiņām, pērkot vieglo autotransportu (kategorijas M1 un N1), kodu saraksts “PVN kods” programmā papildināts ar jaunu kodu “1.C” (pārskata formā PVN1-I atspoguļosies kā “C”).
•   Iestatot operāciju automātiskās izveidošanas funkciju (Ctrl+A), sadaļā “FINANSES – Iestatījumi – Operāciju automātiskā izveidošana” izveidojamām operācijām tagad var norādīt arī parametrus “PVN kods” un “PVN likme”. Tas ir ērti, iestatot reversa PVN operāciju automātisko ievadīšanu.
•   Sadaļā “PAMATLĪDZEKĻI” radusies iespēja izdrukāt rīkojumu formas: par pamatlīdzekļa vērtības palielināšanu, par pamatlīdzekļa daļas aizstāšanu, par pamatlīdzekļa pārvērtēšanu un par pamatlīdzekļa nolietojuma gada likmes izmainīšanu.
•   Sadaļā “FINANSES - Norēķini” dokumentu saraksta filtrā pievienots parametrs “Dokumenta sērija”.

10.04.2017
Izmaiņas, kas ieviestas programmā accorprofi laika posmā no februāra līdz aprīlim:
•   Programmā parādījusies jauna deklarācija mikrouzņēmumiem. Diemžēl mēs to nevarējām izdarīt agrāk – EDS jaunā forma parādījās tikai 5. aprīlī. Vecā forma (taksācijas periodam līdz 2016. gadam) programmā arī ir palikusi. Faila nosaukums šīs atskaites jaunās formas lejupielādei EDS palicis iepriekšējais - eds_mu.xml direktorijā \DATA_EXPORT\EDS.
•   Sadaļa “ALGA”. Iespēja ātri ievadīt nostrādāto stundu skaitu darba laika uzskaites tabelē. Tagad nav obligāti ievadīt stundas caur rediģēšanas formu, bet pietiek novietot kursoru uz tabeles rūtiņu un nospiest taustiņu ar nepieciešamo ciparu uz klaviatūras. Analoģiski (nospiežot attiecīgo taustiņu, bet ar burtu) tabelē darbojas ātrā pazīmju pārslēgšana A (atvaļinājuma diena), S (slimības lapa), K (komandējums), N (neierašanās darbā) un X (darba attiecību neesamība).
•   Neizmantoto apmaksātā atvaļinājuma dienu skaita aprēķins (sadaļā “ALGA” – Atskaites – Mēneša atskaites) sakārtots saskaņā ar Darba likuma 152. (2) pantu, saskaņā ar kuru darbinieks ir tiesīgs iekļaut aprēķinos 4 nedēļas (28 kalendārās dienas) neapmaksāta atvaļinājuma ik gadu (gadījumā, ja bijis neapmaksātais atvaļinājums).
•   Sadaļa “FINANSES”. Programmā pievienota iespēja importēt maksājumus no SEB internetbankas CSV formātā.
•   Izmainīta funkcijas Ctrl+A darbība, ievadot finanšu operāciju, kas atspoguļo preces vai pakalpojumu importu no ES valstīm. Tagad, ja piegādātājs (ES loceklis) neietilpst eirozonā (tas tiek noteikts pēc PVN maksātāja koda), uzbīdot kursoru uz trešās rindas “Operācijas apraksts” un nospiežot Ctrl+A, rindā parādīsies dati ne tikai par darījuma summu eiro, bet tāpat arī par summu šās valsts valūtā, un PVN reversa operācijā (atskaitei PVN1-II) šie dati nebūs jāievada manuāli. Protams, nepieciešams, lai sadaļā “Valūtu kursi” būtu lejupielādēti visu izmantojamo valūtu kursi.

21.01.2017
Paziņojam par kārtējiem atjauninājumiem programmā accorprofi.
Kā jau solījām, programmā tika ieviestas izmaiņas saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu jauno likumu. Pēc jaunās versijas lejupielādes Jūs varēsiet:
•   Sadaļā “Finanses – Konti” automātiski pārcelt visus bilances un PZA iestatījumus no vecās shēmas jaunajā, tai skaitā kontu piesaisti jaunajiem rindu kodiem. Manuāli to darīt nenāksies (protams, ja līdz šim programmā konti jau bija piesaistīti vecajiem kodiem).
•   Programmā sagatavot un izdrukāt gada pārskata jaunās formas (bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinus) ar rezultātu rindu pārrēķinātām vērtībām, ņemot vērā visu summu noapaļojumus līdz veseliem eiro. Tas ļaus uzreiz saskatīt atšķirības starp rezultāta rindam bilances aktīvā un pasīvā, kā arī - starp rindu “pārskata gada nesadalītā peļņa” bilances pasīvā un PZA rezultāta rindu, veikt visas nepieciešamās korekcijas (pievienojot vienu vai vairākas korekcijas operācijas, izmantojot kādu ārpusbilances kontu).
Vecajā versijā rezultāta rindas pārrēķinātās vērtības varēja apskatīt tikai EDS pēc gada pārskatu formu eksportēšanas no accorprofi.
•   Eksportēt gada pārskata jauno formu (bilanci un PZA) uz EDS. Tostarp no accorprofi uz EDS lejupielādējas dati gan par atskaites gadu, gan par iepriekšējo gadu. Pievēršam tam Jūsu uzmanību, jo gada pārskata formas manuālas aizpildīšanas gadījumā EDS šogad nedarbosies datu lejupielādes funkcija no iepriekšējā pārskata.
•   Nepieciešamības gadījumā papildus izdrukāt gada pārskata formu angļu un krievu valodā. Jaunā bilances un PZA formu shēma, kas lejupielādēta accorprofi, ietver rindu nosaukumus šajās valodās.

Vēl vienas izmaiņas saistītas ar finanšu operāciju un norēķinu dokumentu reģistru numurēšanas kārtību. Atgādinu, ka gada sākumā programmā jau ieviesām izmaiņas, ka saistītas ar iespēju numurēt norēķinu dokumentu reģistrus atsevišķi katrai kontraģentu grupai (piemēram, 2310, 5310 utt.).
Papildus šīm izmaiņām tagad gadījumā, ja datu bāzē ir dati par vairākiem gadiem, ierakstu numuri katru gadu sāksies ar pirmo numuru. Agrāk numurēšana bija secīga, proti, vienas datu bāzes ietvaros numuri bija unikāli visiem ierakstiem, neatkarīgi no gada.
Ja 2017. gadā jau tikuši reģistrēti ieraksti pēc vecā principa ar secīgo numerāciju, pēc jaunās versijas iestatīšanas pastāv iespēja dzēst to reģistrācijas datus (ar funkciju Ctrl+Alt+R sadaļās “Operācijas” un “Norēķini”) un piereģistrēt no jauna jau pēc jaunā principa (sākot ar pirmo numuru). Ja tas netiks izdarīts, tad 2017. gadā datu bāzes turpināsies piereģistrēto ierakstu secīgā numerācija, bet pāreja uz reģistru jauno numerāciju sāksies tikai 2018. gadā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz minimālās algas neapliekamās likmes izmaiņām (2017. gadā – 60 eiro, nevis 75 eiro). Tāpat atgādinām par izmaiņām programmas jaunajā versijā, kas saistītas ar atskaites “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātājām summām (kopsavilkums)” sagatavošanu, kuru nepieciešams nodot līdz janvāra beigām. Par tām mēs jau rakstījām.

02.01.2017
Šodien tika veikta programmas accorprofi tehniskās apkalpošanas līgumu rēķinu pasta izsūtne 2017. gadam.

Pasūtiet tehniskās apkalpošanas līgumu, aizpildot anketu.

Priecājamies arī paziņot par programmas accorprofi jaunās versijas iznakšanu. Tālāk apskatītas izmaiņas, kas iekļautas programmas jaunajā versijā.Izmaiņas sadaļā “ALGA”:
•   Programmā tika veikta algas aprēķinu tabulas restrukturizēšana un pārveidoti datus apstrādes algoritmi. Rezultātā ievērojami paaugstināsies visu aprēķinu ātrums. Tas ir īpaši aktuāli datu bāzēm ar lielu darbinieku skaitu. Restrukturizēšana notiek jau pirmajā ienākšanas reizē sadaļā “ALGA” pēc programmas versijas atjaunināšanas.
•   Darba laika uzskaites tabelē pievienots darba dienu, brīvdienu un svētku dienu saraksts (kalendārs) 2017. gadam.
•   Darba laika uzskaites tabelē pievienotas divas jaunas pazīmes: N (neiznākšana darbā neattaisnota iemesla dēļ) un BK (atvaļinājums bērna kopšanai).
•   Darbinieku statusa izmaiņu tabulas datu sinhronizēšana (sadaļa “ALGA – Personāls – Ctrl+S – tabula pa labi”) ar darbinieka vispārējiem parametriem un darba laika uzskaites tabeles datiem.
•   Lodziņu “Darba beigšanas datus”, ievadot darbinieka parametrus, tagad var atstāt tukšu. Līdz šim programma obligāti pieprasīja ievadīt tur kaut kādu datumu, tagad tas vairs nav jādara. Parametra “Darba beigšanas datums” tukšā vērtība nozīmē, ka ar darbinieku joprojām pastāv darba attiecības.
•   Atskaišu grupā “ALGA – Atskaites par periodu” pievienots filtrs “Tikai darbinieki, ar kuriem atskaites perioda beigās ir darba attiecības”. Tas ir aktuāli atskaitei “Paziņojums par fiziskām personām izmaksātājām summām (kopsavilkums)”, kura tiek nodota janvāra beigās par iepriekšējo gadu. Tagad tam var vairs neizmantot parametru “Kods 2”, kur līdz šim vajadzēja manuāli ievadīt “+” strādājošajiem darbiniekiem un “-” atlaistajiem darbiniekiem.

Citas izmaiņas:
•   Sadaļā “FINANSES – Norēķini” lietotājam būs iespēja mainīt dokumentu numerācijas (reģistrācijas id.# piešķiršanas) kārtību. Līdz šim dokumentu reģistrēšana bija kopēja, proti, katram dokumentam neatkarīgi no tā, kādai grupai tas piederēja (2310, 5319 utt), tiek piešķirts savs unikālais numurs. Tagad, reģistrējot dokumentus, programma piedāvās izmantot vienu no diviem variantiem:
- vispārējā numerācija (kā bija līdz šim) vai
- numerācija atsevišķi katrai kontraģentu grupai (proti, grupai 2310 būs sava numerācija, 5310 – sava, utt.).
Turpmāk nepieciešamības gadījumā dokumentu numerāciju varēs pārslēgt ar Ctrl+Alt+R.
•   Iestatot filtru sadaļās “FINANSES - Operācijas” un “FINANSES – Norēķini”, kā arī ievadot atskaišu parametrus (sadaļā “FINANSES - Atskaites”), tagad iespējams neievadīt datumu ar cipariem klaviatūrā, bet gan izvēlēties nepieciešamo datumu no kalendāra, nospiežot taustiņu blakus lodziņam ar datumu.
•   Sadaļā “FINANSES - Norēķini” izmantojot funkciju Ctrl+A (automātiskā operāciju izveide) gadījumā, kad tiek veidota operācija, kas nav saistīta ar tekošo dokumentu, programma uzrādīs ziņojumu ar izveidotās operācijas parametriem. Tas, piemēram, ir aktuāli, kad ar funkciju Ctrl+A tiek veidotas reversa operācijas (iekšējās vai piegādēs no ES valstīm), kuras neatspoguļojas tabulā zem dokumentiem, proti, tiek veidoti it kā “uz aklo”.
Tagad, nospiežot Ctrl+A, lietotājs var apskatīt veidojamo operāciju parametrus (debetu, kredītu un summu).
•   Sadaļā “FINANSES – Ceļazīmes” radīta iespēja aprēķināt degvielas patēriņa normu atkarībā no a/m pilnās masas (proti – ņemot vērā pārvadājamo kravu masas). Attiecīgi tiks pārveidotas ceļazīmju un atskaišu formas.
•   Parādījās piekļuve instrukcijām, kas saistītas ar darbu ar accorprofi, tieši no programmas. Tas notiks caur konteksta izvēlnes izsaukšanu (ar peles labo taustiņu), atrodoties jebkurā programmas sadaļā. Instrukcija tiks lejupielādēta datorā kopā ar atjauninājumiem un saskaņā ar to programmas versiju, kura Jums patlaban iestatīta.

Tuvākajā laikā programmā tiks ieviestas izmaiņas, kas saistītas ar “Gada pārskatu likumu” un “Mikrouzņēmumu nodokļa likumu” jauno redakciju. Par to mēs paziņosim vēlāk.

Tāpat programmā tiks ieviestas citas izmaiņās.

Atgādinām, ka iespēja brīvi lejupielādēt atjauninājumus, saņemt konsultācija (pa tālruni vai e-pastā) un tehniskā speciālista palīdzību bez papildu samaksas visa gada laikā pieejama visiem accorprofi lietotājiem, ar kuriem noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums vai ar kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas līgums pēc programmas uzstādīšanas.

Šajā piekļuves atsaucē Jūs varat iepazīties ar tehniskās apkalpošanas līguma noslēgšanas noteikumiem, kā arī mūsu pakalpojumu cenām šāda līguma neesamības gadījumā.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka bez tehniskās apkalpošanas līguma vienreizēja programmas atjaunināšana 2017. gadā notiks ar šādiem noteikumiem:
•   Pāreja no esošās programmas versijas, kuras datums ir 01.01.2015 vai vēlāk – 50 EUR + PVN;
•   Pāreja no esošās programmas versijas, kuras datums ir 31.12.2014 vai agrāk – 100 EUR + PVN.
Šādas cenas paredz programmas atjaunināšanas programmu internetā.

Tostarp mūsu pastāvīgajiem klientiem, ar kuriem noslēgts TA līgums, noteikumi nav mainījušies.

07.11.2016
Paziņojam par jaunāko lielo accorprofi atjauninājumu 2016. gadā. Programmā ieviesto izmaiņu vidū izcelsim šādas:
• Parādījusies iespēja mainīt programmas galvenās formas izmēru. Tas kļuva aktuāls pēdējā laikā, kad daudziem lietotājiem monitori ar augstu izšķirtspēju (Full HD un augstāka). Tādējādi atkritusi nepieciešamība lejupielādēt programmu pa visu ekrānu. Noregulēt platumu un augstumu, kādu accorprofi aizņems uz ekrāna, tagad var ar taustiņu , kas atrodas augšējā labajā stūrī (blakus minimizēšanas un darba pabeigšanas taustiņiem).
• Sadaļā “FINANSES – Norēķini” pēc dokumenta parametru ievadīšanas un rediģēšanas vairs nekļūdās dokumentu saraksta iestatītais filtrs. Gadījumā, ja dokumenta ievadītie vai rediģētie parametri neatbilst iestatītajam filtram, programma par to brīdina (analoģiski tam, kā tas notiek, rediģējot finanšu operāciju parametrus).
• Sadaļā “FINANSES - Norēķini” pievienota jauna atskaites forma “Atskaite par darījumu”, kurā var redzēt visus datus par dokumentu un ar to saistītajām finanšu operācijām (tai skaitā operācijas ar apmaksai noteiktajām summām, gan operācijas ar apmaksu). Atskaite tiek izveidota ar funkciju F5, jaunās atskaites formas kods ir “=J”. Gadījumā, ja pēc versijas atjaunināšanas jaunā forma neparādās sarakstā, nospiediet Ctrl+D, formu sarakstā pievienojiet rindu ar kodu “=J” ar nosaukumu “Atskaite par darījumu”. Gadījumā, ja šāda rinda formu sarakstā jau ir, kreisajā pusē ielieciet ķeksīti.
• Programmā adaptēta saskaņā ar izmaiņām atskaišu lejupielādes kārtībā EDS sistēmā, kas tika ieviestas oktobrī. Lejupielādē pievienots jauns parametrs – pazīme “Pirmreizējs dokuments vai precizējums”. Eksportējot atskaites no accorprofi uz EDS, pēc noklusējuma tiek nodota pazīme “Pirmreizējs dokuments”. Nepieciešamības gadījumā to var izlabot uz “Precizējums”, jau atrodoties lejupielādētajā EDS atskaitē.

Nākamās atjauninājumu pakas iznākšanas notiks jau 2017. gada sākumā. Tajā mēs plānojam papildināt programmu ar virkni jaunu noderīgu funkciju un atskaišu formu. Piemēram, viens no programmas papildinājumiem, pie kura mēs pašlaik strādājam, ir iespēja piesaistīt katram norēķinu dokumentam (piemēram, rēķinam, kas izrakstīts pircējam vai saņemts no piegādātāja) failu ar pirmreizējā dokumenta kopiju PDF, JPG un citā formātā.

Protams, programma tiks adaptēta saskaņā ar likumdošanas izmaiņām, kas stājas spēkā 01.01.2017 un saistītas ar gada atskaites jaunajām formām un sociālā nodokļa aprēķināšanas jauno kārtību. Būs vēl arī citas izmaiņas. Sīkāk par gaidāmo izmaiņu sastāvu paziņosim vēlāk.

Atgādinu, ka visi atjauninājumi pieejami accorprofi lietotājiem, kuri apmaksājuši tehniskās apkalpošanas rēķinu, kā arī tiem, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas gads pēc programmas instalēšanas.

27.10.2016
Tiekoties ar mūsu klientiem, mēs bieži saskaramies ar to, ka daudzas programmas iespējas viņi neizmanto pilnā apjomā. Neraugoties uz to, ka par visām svarīgākajām izmaiņām mēs sīki rakstām vietnē, neraugoties uz instrukcijām par visiem aktuālajiem tematiem (kuras mēs pašlaik aktīvi atjauninām, pielāgojot tās programmas jaunākajai versijai), ļoti bieži grāmatveži turpina strādāt pa vecam, tērējot savu laiku liekam roku darbam.

Katram uzņēmumam ir sava specifika, savs kontu plāns un sava uzskaites metodika. Attiecīgi, lai sāktu izmantot virkni derīgo programmas funkciju, kas ietaupa darba laiku (piemēram, aprēķināt un lejupielādēt EDS sistēmā PVN deklarāciju, importēt no internetbankas atskaiti par ienākošajiem un izejošajiem maksājumiem konkrētā laika posmā u.c.), pirms tam nepieciešams veikt noteiktus iestatījumus, piesaistot šīs funkcijas savai uzskaites metodikai un saviem kontiem.

Protams, mūsu ideālais klients ir tāds, kurš regulāri atjaunina programmas versiju, sīki izpēta visu informāciju, kas tiek publicēta mūsu vietnē, lasa visas instrukcijas un cenšas tās ievērot, bet uz konkrētiem jautājumiem, kuri neizbēgami rodas darbā ar jauno versiju, zvana mums, un mēs labprāt viņus konsultējam.

Diemžēl reālā pasaule bieži ir tālu no ideāla: lai izpētītu visas instrukcijas un sāktu strādāt pa jaunam, nepieciešams laiks, kura grāmatvežiem nav lielā darbu apjoma dēļ.

Lai pārrautu šo “apburto loku” un palīdzētu tiem, kuriem būtu vienkāršāk un vieglāk iemācīties izmantot visas programmas iespējas nevis patstāvīgi, bet gan “dzīvā” saskarsmē ar speciālistiem, mēs nolēmām atvērt konsultāciju centru Rīgā, Kalnciema ielā 40. No novembra mēs plānojam šeit organizēt apmācību semināri par aktuālajiem tematiem, kas saistīti ar programmas darbu. Nodarbības būs nelielās grupās, ne vairāk par 6 cilvēkiem.
Ar semināru saturu un grafiku Jūs varat iepazīties lapas labajā ailītē.

10.10.2016
Izmaiņas, kas ieviestas programmā accorprofi laika posmā no 2016. gada jūlija līdz septembrim:
1. Sakarā ar izmaiņām PVN deklarācijas aizpildīšanā, kas attiecas uz reverso darījumu atspoguļošanu, programmā pievienotas jaunas parametra “PVN kods” vērtības: 1.R4 (R4 – elektrotehnikas piegāde) un 1.R5 (R5 - graudaugu un tehnisko kultūru piegāde).
2. Maksājumu eksportēšanu (parasto un algas) uz internetbanku tagad var veikt ar XML failiem ar ISO 20022 standartu. Atšķirībā no vecā XML standarta failiem (FIDAVISTA), kuru atbalsta tikai Latvijas bankas, standarti ISO 20022 kopš 2016. gada jāatbalsta visām ES zonas bankām. Tādējādi tagad gadījumā, ja jūsu uzņēmumam ir konts bankā ārpus Latvijas (piemēram, SWEDBANK, SEB un citu banku Igaunijas vai Lietuvas filiālē) vai kādā Latvijas bankā, kura neatbalsta standartu FIDAVISTA, Jums tagad ir iespēja automātiski eksportēt maksājumus no programmas uz banku. Atgādināšu, ka iespēja importēt uz programmu atskaites no internetbankas standartā ISO 20022 pieejama jau kopš šā gada marta.
Maksājumu eksportēšana no accorprofi uz internetbanku standartā ISO 20022 notiek caur šādiem XML failiem, kurus programma veido mapē \ACCpr\DATA_EXPOPRT\iBANK:

    • ISO_maksajumi.xml: maksājumu dokumentu eksportēšana no sadaļas “Finanses - Maksājumi”;
    • ISO_maksajumi_alga.xml: algu izmaksu saraksta eksportēšana no sadaļas “Alga”;
    • ISO_maksajumi_av.xml: avansa izmaksu saraksta eksportēšana no sadaļas “Alga”.

3. Programmai pievienota salīdzināšanas akta forma angliski (Balance conformation). 4. Programmai pievienota paveikto darbu nodošanas-pieņemšanas akta forma, kuru var izdrukāt sadaļā “Finanses - Norēķini” kopā ar izrakstīto rēķinu.

Paziņojam arī par programmas jaunā apraksta sagatavošanu. Mēs šo darbu plānojam pilnīgi pabeigt tuvāko 2-3 mēnešu laikā. Aprakstā tiks iekļauts plašs instrukciju saraksts par visiem aktuālajiem tematiem. Tas būs pieejams gan mūsu vietnē, gan arī pašā programmā. Patlaban jau gatava daļa jauno instrukciju, kurās atspoguļotas visas izmaiņas, kas ieviestas programmā pēdējā laikā. Tās ir:
    • Datu bāzes administrēšana;
    • Finanšu operāciju un kontraģentu norēķinu dokumentu reģistrācija;;
    • PVN deklarācijas iestatīšana;
    • Bilances un finanšu rezultātu atskaites (atskaites par peļņu un zaudējumiem) iestatīšana);
    • Naudas plsmas prskats (tiešā metode);
    • Pārskatu eksportēšana EDS sistēmā;
    • Datu bāzes nogriešana (sadalīšana);
    • Datu importēšana no internetbankas.

Sadaļā Instrukcijas mūsu vietnē jaunās instrukcijas (kas saskaņotas ar programmas jaunāko versiju) atzīmētas ar *. Un vēl viens jaunums: programmai accorprofi parādījusies savs profils Facebook , kur tiks publicēti visi programmas jaunumi. Tāpat tas būs atgriezeniskās saziņas kanāls – mēs centīsimies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem un ņemt vērā visas vēlmes, kādas jūs paudīsiet. Tāpēc, ja Jūs esat aktīvs Facebook lietotājs, ātrāk ienāciet mūsu profilā un sekojiet mums (ar taustiņu “Like”), un visa aktuālā informācija noteikti neies jums secen!

11.07.2016
Ziņojam par izmaiņām, kas ieviestas programmā accorprofi no aprīļa līdz jūnijam:
1. Sadaļā “ALGA – Personāls” pievienota jauna darba līguma forma darbiniekiem ar normālu darba laiku – tā ir izvērstāka salīdzinājumā ar jau esošo variantu.
2. Sadaļā “ALGA - Aprēķins” aprēķina sarakstā pagaidām esošie darbinieki, ar kuriem beidzies darba līguma darbības termiņš, tagad izcelti ar sarkanu krāsu. Normālā situācijā šādas rindas (bez aprēķinātas algas) parādās sarakstā tikai pirmajā mēnesī pēc darbinieka atlaišanas, lai ziņas par IIN, kas aprēķināts viņam par iepriekšējo mēnesi, nonāktu atskaitē “Ziņojums par VSAOI un IIN”. Šāda rindas iekrāsošana noderīga papildu kontrolei. Piemēram, tā ļauj uzreiz saskatīt kļūdu, aizpildot parametru “Termiņš līdz…” darbinieka rekvizītos (sadaļa “ALGA - Personāls”), kur tiek ievadīts darba līguma darbības termiņš. Piemēram, gadījumā, ja darbinieks sarakstā kādu mēnesi izcelts ar sarkano krāsu, bet tomēr patiesībā nav ticis atlaists, tas ļauj ātri pievērst uzmanību kļūdai un izlabot to.
3. Sadaļā “FINANSES – Atskaites # 5. Norēķini ar debitoriem un kreditoriem” izmainīta salīdzināšanas akta forma – pievienoti abu pušu papildu rekvizīti: biroja adreses, tālrunis, e-pasts, piegādes numurs.
4. Finanšu operācijas rediģēšanas formā otrajā rindā “Operācijas apraksts” (kur tiek ievadīti dati par dokumenta rekvizītiem) izmainīta kārtība datu ievadīšanas dalīšanai atsevišķos laukos (lodziņos). Tagad divu atsevišķu lodziņu vietā dokumenta sērijas un numura ievadīšanai izveidots viens kopīgs logs (16 zīmes). Tas ļauj atrisināt dokumenta garā numura ievadīšanas problēmu (rēķini, pavadzīmes).
5. Mapē C:\ACCpr\DATA_EXPORT parādījusies jauna apakšsadaļa: CSV. Tur nonāks faili ar atskaites formām, kuras var atvērt ar Excel. Faili tiek izveidoti vienlaikus ar attiecīgās atskaites formas aprēķinu. Mapē CSV nonāk faili ar katra veida pēdējo aprēķināto atskaiti (analoģiski tam, kā tiek veidoti faili eksportēšanai uz EDS). Patlaban veidojamo faili saraksts ir šāds. OperReg.csv (operāciju reģistrs), DokReg.csv (aprēķinu dokumentu reģistrs), FinApgr.csv (atskaites forma „Kontu apgrozījumu saraksts”), FinRez.csv (atskaites forma „Finanšu rezultāts”), PamatlApgr.csv (atskaite „Pamatlīdzekļu apgrozījumu saraksts”), PamatlSaraksts.csv (pamatlīdzekļu saraksts ar atlikušo vērtību uz noteikto datumu). Turpmāk šis saraksts tiks paplašināts.

Šīs, kā arī citas izmaiņas, kas tiks ieviestas programmā, pieejamas visiem accorprofi, lietotājiem, ar kuriem noslēgts tehniskās apkalpošanas līgums (ieskaitot tos, kuriem nav beidzies garantijas apkalpošanas gads pēc programmas instalēšanas). Rēķini par 2016. gada otro pusgadu tika izsūtīti pagājšnedēļ. Būsim pateicīgi par rēķinu savlaicīgu apmaksu. Tāpat informējam par to, ka mūsu vietne “pārcēlusies” uz jaunu serveri. Diemžēl pēdējo divu nedēļu laikā mēs sākām saņemt sūdzības no mūsu klientiem (ne visiem, bet piemēram, no tiem, kas pieslēgti internetam ar provaideru „Balticom”) par sarežģījumiem piekļuvē vietnei un ar atjauninājumu lejupielādi. Izrādījās, ka problēma bija no tās kompānijas puses, kura nodrošināja mūsu vietnes hostingu. Rezultātā mēs nolēmām pārnest vietni uz „Lattelekom” serveri. Pašlaik visas problēmas ir atrisinātas. Tiem mūsu klientiem, kuri saskārušies ar pagaidu neērtībām, mēs atvainojamies.

18.03.2016
Paziņojam par jaunākajām izmaiņām, kas ieviestas programmā accorprofi:
1. Radīta iespēja ielādēt programmā datus par maksājumiem internetbankā ISO 20022 formātā. Tāpat paliek pieejams formāts FIDAVISTA, tomēr tas pielietojams tikai Latvijas bankās. Tagad iespējams automātiski lejupielādēt datus no bankas arī gadījumos, ja uzņēmumam ir konts bankā ārpus Latvijas (piemēram, SWEDBANK, SEB, DNB u.c. filiālē Igaunijā vai Lietuvā);
2. No 2016. gada darbā ar pašvaldības uzņēmumiem nepieciešams izrakstīt rēķinus elektroniskā formātā. Sakarā ar to sadaļā "FINANSES - NORĒĶINI" pievienota jauna funkcija (Ctrl+Y), kas izveido failu XML formātā rēķina lejupielādei no Rīgas Domes vietnes;
3. Izmaiņas, kas skar salīdzināšanas aktus:

    • Atskaišu grupā # 6 (kontu apgrozījumu saraksts) pievienota jauna salīdzināšanas akta forma, kas apvieno vairākus bilances kontus, kas saistīti ar vienu kontraģentu (piemēram, 2310, 5210, 5310 utt.). Apvienošana tiek veikta pēc pazīmes (kontraģents), kas noteikta sadaļā FINANSES - KONTI, un reģistrācijas numura , kas ievadīts kontraģenta rekvizītos;
    • Ieviestas salīdzināšanas aktu formas arī krievu valodā;
    • Īstenota accorprofi integrēšana ar MySaldo (http://mysaldo.com), proti, ar sistēmu, kas nodarbojas ar salīdzināšanas aktu automātisko izsūtni. Sagatavojot salīdzināšanas aktus atskaišu grupā # 5(norēķini ar debitoriem un kreditoriem) un # 6 (kontu apgrozījumu saraksts) mapē \ACCpr\TEMP tiek izveidotas datnes MySaldo(5).xml un MySaldo(6).xml lejupielādei sistēmā MySaldo.

16.02.2016
Kopš jaunās versijas iznākšanas apritējis nepilns mēnesis, un mēs jau varam apkopot dažus rezultātus. Pirmkārt, esam apmierināti ar to, ka pāreja uz accorprofi jauno versiju notikusi bez būtiskām problēmām. Tika atklātas un novērstas vairākas kļūdas (kas ir neizbēgami, ieviešot programmā lielu apjomu izmaiņu), un, lai gan tās neietekmēja programmas darbu kopumā, tomēr iesakām accorprofi lietotājiem vēlreiz atjaunināt programmas versiju (kā arī periodiski darīt to arī turpmāk).

Turklāt mēs (kā solījām) turpinām ieviest programmā papildu izmaiņas. Pagaidām tās visas skar sadaļu "ALGA".
1. Pirmkārt, mainīta virsstundu ievadīšanas kārtība darba laika uzskaites tabelē. Līdz šim visas stundas vajadzēja piesaistīt konkrētām darba dienām. Šāda piesaistīšana bija diezgan mākslīga, jo uzzināt, bija virsstundas vai ne, varēja tikai pēc visa mēneša laikā nostrādāto stundu skaita ievadīšanas. Tagad virsstundas izņemtas no dienas datu rediģēšanas formas, un tās tiek ievadītas kopējā summā par mēnesi. Līdztekus tam:

    • Visi dati par virsstundām, kas tika līdz šim ievadīti tabelē par iepriekšējiem mēnešiem, jaunajā versijā saglabājušies summārajā rūtiņā.
    • Parādījies taustiņš (Ctrl+V), kas ļauj aprēķināt virsstundu skaitu visiem darbiniekiem (izejot no starpības starp faktisko un kalendāri darba stundu skaitu). Kalendārais darba stundu skaits tiek aprēķināts, reizinot kalendāro darba dienu skaitu mēnesī (tas zināms programmai) ar stundu skaitu tabeles zaļajā rūtiņā (kur norādīts darba stundu skaits dienā saskaņā ar Darba līgumu). Ja tabeles zaļajā rūtiņā ir nulle (piemēram, darbiniekam ar summēto darba laiku), tad aprēķins notiek no 8 stundām.
    • Virsstundas katram darbiniekam var ievadīt vai izlabot manuāli (ar Enter), piemēram – ņemt vērā nedēļas virsstundas vai citas iespējamās situācijas.
    • No tabeles uz aprēķinu tabulu dati tiek pārnesti pēc vecā principa – atsevišķi nostrādāto stundu skaitu bez virsstundām un atsevišķi virsstundas.

2. Vēl vienas izmaiņas saistītas ar darba braucieniem izmaksāto summu atspoguļošanu atskaitē “Paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām” parametros “Ieņēmumi” un “Neapliekamie ienākumi”. Sanācis tā, ka viena daļa mūsu klientu vēlas redzēt šīs summas atskaitēs, bet daži – ne. Rezultātā mēs devām iespēju programmas lietotājiem pašiem izvēlēties, vajag vai nevajag atskaitē ņemt vērā par darba braucieniem izmaksāto summu – to var izdarīt sadaļā "ALGA – Iestatījumi".
3. Visbeidzot, 2016. gada sākuma galvenais temats, kas sagādāja grāmatvežiem papildu galvassāpes (un arī mums) – izmaiņas, kas saistītas ar stundas likmes aprēķina un piemaksu aprēķinu kārtību par nenostrādātajām svētku stundām.:
Sīks izmaiņu saraksts, kas saistītas ar stundas likmes aprēķinu kārtību un piemaksām par nenostrādātajām svētku stundām, PDF formātā

21.01.2016
Grāmatvedības programmas accorprofi jaunā versija pieejama lejupielādei!

Programmas atjaunināšanai nospiediet taustiņu “ACCORprofi atjaunināšana” (trešā no apakšas) sadaļā “Serviss”. Atgādinām, ka iespēju brīvi atjaunināt programmu izmanto visi mūsu klienti, kas apmaksājuši rēķinu par tehniskās apkalpošanas līgumu par 2016. gadu, kā arī tie, kuriem nav beidzies bezmaksas tehniskās apkalpošanas gads kopš programmas uzstādīšanas brīža.

Imaiņu saraksts PDF formātā

Jaunumu arhivs 2014-2015
Jaunumu arhivs 2012-2013

accorprofi pēdējais atjauninājums:
30.06.2017.

Februārī un martā mūsu konsultāciju centrā Rīgā, Kalnciema ielā 40 notika semināri, kuros sīki izskatījām izmaiņas, kas iekļautas programmā 2016.-2017. gadā.

Galvenie apskatītie temati:
izmaiņas programmā, kas saistītas ar jauno Gada pārskata likumu, izmaiņas sadaļā “ALGA”, izmaiņas, kas saistītas ar finanšu operāciju un norēķinu dokumentu reģistrēšanas kārtību, kā arī jautājumi, kas saistīti ar accorprofi integrēšanu ar internetbanku sistēmām.
Kopumā divos mēnešos mūsu seminārus apmeklēja vairāk nekā 100 cilvēku, un mēs esam viņiem pateicīgi par izrādīto interesi.

Turpmāk mēs arī plānojam organizēt apmācību seminārus par dažādiem tematiem, kas saistīti ar programmas darbību, un sakarā ar to mēs vēlamies painteresēties, kādi temati būtu aktuāli Jums.
Gadījumā, ja Jums ir savi priekšlikumi un vēlmes, atsūtiet tos mums uz elektronisko pastu accorprofi@gmail.com un mēs tos noteikti ņemsim vērā.


Mūsu klienti:Tel.: +371 29253973
E-pasts: accorprofi@gmail.com
Facebook: accorprofi